Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola

 

Mottó:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

                                                                                                  (Szent-Györgyi Albert)

Egy iskola főként azzal válhat eredményessé, ha hagyományait átmenti, ápolja, és képzési rendszerében képes a változásra, fejlesztésre.

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola pedagógusai mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a magyar társadalom és az európai együttműködés igényeihez igazodva a fenti elvárásoknak megfeleljenek.

Iskolánk a főváros XIX. kerületének központjában van, közel a Metró Kőbánya-Kispest végállomásához, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Tanulóink többsége Kispestről, a környező kerületekből és helységekből kerül ki. Az iskolához közel levő és részben hozzánk tartozó kollégium lehetővé teszi, hogy az ország távolabbi területeiről is jöjjenek hozzánk fiatalok.

A szakközépiskola a mai Magyarországon sokoldalú képzési feladatot vállal. Alapvető célkitűzése az általános műveltség, a korszerű szakmai képzés és a használható nyelvtudás mellett a harmonikus személyiségfejlesztés.

A mi iskolánk 49 éve működik, 2009-ben ünnepeljük fennállásának 50. évfordulóját.

Iskolánkat 1959-ben alapította a Munkaügyi Minisztérium azzal a céllal, hogy megteremtse a szakképzés és a középiskolai képzés szoros kapcsolatát úgy, hogy az itt végző tanulók teljesíteni tudják a középiskolai érettségi és a szakmunkásvizsga követelményeit egyaránt. Az eredeti elnevezés – szakmunkásképző középiskola – is ezt a célkitűzést tartalmazta. Iskolánk Magyarország első ilyen intézménye volt.

A kispesti 4-es számú szakmunkásképző intézettel egy épületben, de külön intézményként kezdtük a működést két osztállyal, amelyekben géplakatos és esztergályos szakmát tanultak a diákok. A géplakatos szakmát a későbbiek során a gépszerelő szakma váltotta fel, s a képzés kibővült az elektroműszerész (később az ipar igényeit követve elektronikai műszerész) tagozattal. 1962-ben átköltöztünk mai helyünkre, a Kossuth tér 12-be, egy harmonikus, műemlék-jellegű épületbe, amelynek a tervezése Kós Károly, erdélyi építész nevéhez fűződik. Ezt az épületet a század elején építették, 1912-ben adták át. Először polgári iskola, később gimnázium működött benne. Osztályaink száma ekkor, 1962-ben évfolyamonként négyre növekedett.

Iskolánk 1990-ig Latinca Sándor Gép- és Villamosipari Szakközépiskola néven működött, ekkor, 1990-ben választottuk névadóul Trefort Ágostont.

A felnőttoktatás rendszeréhez 1972-ben csatlakoztunk. Az esti tagozaton tanulni vágyó, magasabb képzettség megszerzésére törekvő fiatalok szereznek itt érettségi bizonyítványt.

A hosszú ideje tartó folyamatos fejlesztés célja, hogy iskolánk megfeleljen a gazdasági-társadalmi változások által kialakított körülményeknek és a külső környezet elvárásainak.

Nevelőtestületünk tevékenységét 1995-ben Pro Urbe-díj adományozásával értékelte Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése.

Az iskola képzési rendszere

Iskolánk a hagyományokra építve olyan képzési rendszert alakított ki, amely minden szakmacsoportban tanuló diák számára biztosítja az alapvető humán, technikai, infokommunikációs és gazdasági ismereteken alapuló műveltséget.

Diákjaink négy vagy ötéves szakközépiskolai képzésben vesznek részt. Négy éven át hat-hat, majd tíz-tíz órában a közismereti tantárgyak mellett szakmai ismereteket is tanulnak. Tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érettségi után továbbtanulhassanak felsőfokú intézményekben, vagy szakmát tanuljanak valamelyik Térségi Integrált Szakképző Központban.

Az iskola vezetése és pedagógusai az alapvető kompetenciák tanórák keretében történő fejlesztését tartják az egyik legfontosabb feladatnak. Az óratervek kialakítása során is arra törekedtünk, hogy az érettségi tantárgyak tanítása részben vagy teljesen csoportbontásban valósuljon meg. Ezért csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv és kommunikáció tantárgyat három, illetve négy éven át, a matematikát, az idegen nyelvet, az informatikát a középiskolás évek teljes ideje alatt, a történelmet első évben.

A sikeres felsőfokú tanulmányok alapját a középiskolában megszerzett tudás adja. Tanulóink emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésben vehetnek részt az utolsó két évben. Az idegen nyelvet emelt szinten tanulók egy tantárgyból, míg a többiek két tantárgyból választhatnak emelt szintű felkészítést. Továbbá lehetőséget biztosítunk arra, hogy a műszaki, az informatikai szakmai alapozásban részesülő tanulók választhassák a vállalkozási ismeretek című tantárgyat is. Ezeken az órákon a tanulók kezdeményezőképességének és vállalkozói kompetenciájának a fejlesztését tűztük ki célul. Fontosnak tartjuk a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztését is. A személyiségnevelés részének tekintjük az okos gazdálkodás képességének kialakítását, továbbá azt, hogy tanítványaink el tudjanak igazodni a fogyasztási javak, a szolgáltatások, a marketinghatások és viselkedésmódok között.

Iskolánk jelenlegi vezetése és nevelőtestülete - a hagyományokhoz hűen - teljes mértékben képviseli azt a nézetet, hogy a műszaki ismeretek jelentik azt a szaktudást, amely lehetőséget ad valamely mesterség gyakorlására. A következő tanévekben az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos képzés mellett a gépészeti és az informatikai szakmai előkészítés is választható az iskolánkba jelentkező fiatalok számára. Bízunk abban, hogy olyan szakmai képzést tudunk nyújtani a diákjainknak, amelyben megélik a gyakorlatokon végzett értékteremtő munka pozitív érzését. A szakmacsoportos oktatás tananyagát a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet ajánlásával megegyezően állítottuk össze. A helyi tantervekben leírtaknak megfelelően tanítványaink az érettségit követően, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakmacsoportos alapképzésre épülő szakmák tanulása során érvényesíthetik a „beszámíthatóságot”. Azaz az előírt képzési időnél akár egy évvel rövidebb idő alatt szerezhetnek szakmai végzettséget.

A 2008/2009-es tanévben kísérleti jelleggel bevezettük a „Környezeti nevelés” komplex tantárgy oktatását, melynek keretében a tanulók elsajátíthatják azokat az ismereteket, melyek segítségével jobbá. élhetőbbé tehetik szűkebb és tágabb környezetüket egyaránt.

 

KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉS

HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS

A KÉPZÉS JELLEMZŐI

5 éves képzés

9. évfolyamon angol nyelv, matematika, magyar, tanulás tanulása, informatika, testnevelés, ének

10. évfolyamtól legalább két tantárgy angol és magyar nyelven (pl. matematika, fizika, szakmai tantárgy)

Speciális tantárgyak: brit, amerikai irodalom, történelem, társadalomismeret

5 éves képzés

9. évfolyamon angol nyelv, anyanyelvi kompetencia, illetve környezeti kompetencia, matematika, tanulás tanulása, önismeret, demokrácia, testnevelés

10. évfolyamtól hagyományos tananyag oktatása

Informatikai képzés: ECDL vizsga lehetősége, 10. évfolyamtól előrehozott érettségi vizsga

4 éves képzés

9. évfolyamtól hagyományos tananyag oktatása

Informatikai képzés: ECDL vizsga lehetősége, előrehozott érettségi vizsga lehetősége

SZAKMACSOPORT

·   informatika

·   elektrotechnika-elektronika

·   informatika

·   gépészet

·   vállalkozási-, gazdasági ismeretek

·   elektrotechnika-elektronika

·   informatika

·   gépészet

NYELVI KÉPZÉS

9. évfolyamon

·   heti 18 óra angol nyelv

·   3 csoport (kezdő, középhaladó, haladó)

·   csoportonként 3 nyelvtanár (anyanyelvi is)

10. évfolyamtól

·   heti 5 óra angol

·   második idegen nyelv  német

9. évfolyamon

·   heti 12 óra angol nyelv

·   4 csoport (kezdő, középhaladó, haladó)

·   csoportonként 3 nyelvtanár (anyanyelvi is)

10. évfolyamtól

·   heti 5 óra angol

 

Választható idegen nyelvek: angol, német

·   kommunikáció alapú nyelvoktatás

·   nyelvgyakorlási lehetőség angol anyanyelvű tanárokkal

·   heti 2 óra ingyenes kiegészítő nyelvi oktatás

 

MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS IDEGEN NYELVBŐL

·   9. évfolyamon a középszintű érettséginek megfelelő belső vizsga

·   10. évfolyamon a középszintű érettséginek megfelelő belső vizsga emelt szintű értékeléssel

·   11. évfolyamon emelt szintű angol nyelvi érettséginek megfelelő belső vizsga

·   12. évfolyamtól előrehozott emelt szintű angol nyelvi érettségi lehetősége

·   13. év végén kéttannyelvű érettségi (emelt szintű, jeles eredmény angol nyelvi érettségin + 2 tantárgyból angol nyelven tett érettségi = államilag elismert felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga)

·   Negyedéves beszámolók, projektmunkák, bemutatók

·   10. évfolyamtól előrehozott középszintű érettségi lehetősége

·   11. évfolyamtól előrehozott emelt szintű érettségi lehetősége informatikából és angol nyelvből

·   Előrehozott érettségi vizsga lehetősége

EGYÉB LEHETŐSÉGEK

Nyelvi előkészítő évfolyamon a jeles eredményű angol nyelvi érettségi után második idegen nyelv: német, orosz

Bajor, svéd és angol kapcsolatok segítségével tanulóink célnyelvi táborozásokon vehetnek részt.

Intézményünkben a tanulók jogosítványt szerezhetnek.

 

Diákcsere programok a használható nyelvtudásért

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola idegennyelv-oktatási koncepciójában, és annak megvalósításában kiemelt helyet foglal az a törekvés, hogy a tanult idegen nyelvek (angol és német) gyakorlására természetes élethelyzetekben kerüljön sor. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztéséhez nélkülözhetetlen annak a kultúrának a közvetlen, vagy közvetett megismerése, amelyben a tanult idegen nyelv gyökerezik.  Erre kézenfekvő megoldás van: utazást kell szervezni az érintett nyelveket beszélő országokba. Ám az anyagi lehetőségek ennek komoly akadályát képezik. A költségek mérséklésére kiválóan alkalmasak az utazást támogató pályázatok, amelyekkel a 2002 és 2006 közötti időszakban éltünk is, amikor a Fővárosi Önkormányzat Kiegészítő Nyelvoktatási Projektje ezt lehetővé tette. Évente 60-70 diákunkat tudtuk eljuttatni Angliába és Németországba, így az ott élő emberekkel, a mindennapok valóságával kerülhettek kapcsolatba. Az utazás megszervezésétől, az integrált nyelvoktatási program összeállításán át a megvalósításig mindent a kísérő tanárok végeztek. Utazási irodák szolgáltatásaira nem költöttünk. Így néhány diákunkat térítésmentesen tudtuk elvinni, de sajnos nem mindenkit. A jelentős mértékű önerő nélkülözhetetlen a külföldi utazások megvalósításához. 

Ezzel persze nem most szembesültünk először. A 90-es években éppen ezért törekedtünk arra, hogy külföldi iskolákkal cserekapcsolatot alakítsunk ki. Ehhez is kell önerő, de a szállás és étkezés a mindennapi kiadások szintjén megvalósítható, ami nagymértékben növeli az esélyt a részvételre. A „szándékos véletlenek” segítettek bennünket abban, hogy megtaláljuk a cserepartnereinket. Részt vettünk olyan rendezvényeken, ahol külföldi iskolák képviselőivel találkozni lehetett, bekapcsolódtunk olyan programokba, amelyek elősegítették a cserekapcsolatok kialakítását.

1996-ban a PHARE Program keretében a svédországi Torsby városában lévő Stjerneskolan középiskolával valósítottunk meg diák- és tanárcsere programot. 2006-ig szinte minden évben 20-25 diák és 5-6 pedagógus vett részt a csereprogramban, amely során megismerkedtek a résztvevők a két iskola szakmai programjával, a két ország oktatási rendszerével, a két nép kultúrájával, az európai népek között elfoglalt helyével. A változatos programok során az idegennyelv-tudás (angol, német) segítségével barátságok, munkakapcsolatok szövődtek, amelyek további motivációt jelentettek az idegennyelv-tudás továbbfejlesztéséhez.

A cserekapcsolatban a felek között kialakult az a kölcsönös bizalom, amire alapozva 1997-től intézményünk részt vett az Európai Unió Socrates oktatásfejlesztő programjának Comenius alprogramjában. Ennek keretében – 3 másik iskolával közösen – a norvégiai Kongsvinger városában lévő Ovrebyen Videregaende Skole, a belgiumi Zelzate-ban lévő Sint-Laureninstituut és az angliai Beverley-ben lévő Beverley High School diákjaival és tanáraival vehettünk részt egy közös projektben. Az európai középiskolásokat leginkább érintő, és foglalkoztató kérdések feltárása volt a cél, és az idegennyelv-tudás fejlesztése, a természetes körülmények között történő használat által. 

Az iskolánkban folyó kéttannyelvű oktatás és a szakmai képzés iránt külföldi kollégák részéről gyakran mutatkozott és mutatkozik érdeklődés. Mi örömmel fogadtunk és fogadunk látogatókat. Ezek a találkozások magukban hordozzák a cserekapcsolat kialakításnak lehetőségét.

A Comenius Projekt során kialakult kapcsolatnak is megvan az utóélete. 2002-ben és 2007-ben norvégiai tanárok továbbképzési programja tartalmazta intézményünk oktató-nevelő munkájának megismerését. 2007. november 1-én 113 norvég kollégát láttunk vendégül iskolánkban. (Az intézmény igazgatója 2002-ben már járt nálunk.)

A program megszervezése nem okozott különösebb gondot, hiszen az elmúlt években 2005. márciusa óta az egri Anglophone Módszertani és Oktatási Központ kérésére rendszeresen látunk vendégül angliai tanárokat, akik Magyarországot választják a továbbképzésük helyszínéül. A magyar oktatási rendszernek, valamint intézményünk képzési rendszerének, az iskolában folyó oktató–nevelőmunkának a bemutatásával teremtjük meg az együttműködés lehetőségeit. Nem minden látogatásból lesz cserekapcsolat, de az esélyteremtés ezzel kezdődik.

A jelenleg működő diákcsere programunk is egy ilyen látogatásnak köszönhető.

Dany Brown az angliai Frimley-ben , a Tomlinscote School and  Sixth Form College középiskola igazgatóhelyettese részt vett  egy angol nyelven tartott matematika órán, és megálmodott egy olyan projektet, ami mindkét iskola számára hasznos és érdekes. A projekt a matematikai kompetenciák fejlesztését célozza, a kontaktust diákcserén és rendszeres video konferenciákon keresztül tartjuk fenn.

Az álom azóta valóssággá vált. 2006. májusában megállapodás született a két intézmény között, 2007. márciusában 14 angliai diák és két matematika tanár kolléga volt a vendégünk, 2007. szeptemberében pedig 16 magyar diák utazott 3 kísérővel Angliába.

Pályázati támogatást nyertünk a videokonferenciához szükséges eszközök beszerzésére, és a kölcsönös megértésre alapozva szövetkeztünk egy Comenius Projektben való részvételre. 

A projekt pályázati anyagát már video konferencián keresztül tudtuk megbeszélni. A Projekt az üzleti életre való felkészülést célozza, és egy németországi iskola is tagja a csapatnak. Nagy álmunk valósult meg azzal, hogy elfogadták a pályázatunkat. Az angol és német nyelvtudás párhuzamos fejlesztését tudjuk megvalósítani.

„Ne arra áhítozz, hogy könnyebb legyen, hanem arra, hogy ügyesebb légy! Ne kevesebb gondot, hanem több hozzáértést kívánj! Ne kevesebb kihívásra számíts, hanem több bölcsességre!" (Jim Roh)

 

És ha még a tanítási időn kívül is jól akarod érezni magad

 

A tanulás mellett színes szabadidős tevékenységet nyújtunk tanulóinknak:

9. osztályosok számára ZÖLDBARACK tábor

a többiek számára         SÁRGABARACK tábor

Szabadidős programok:

·  színjátszó kör

·  énekkar

·  kézműves foglalkozások

·  esti, sőt éjszakai programok

·  sportolási lehetőségek

 

 

 

 

Beiskolázással kapcsolatban részletes információ

Varga Katalin igazgatóhelyettes

06-1/347-4030-37

Alberti Judit iskolatitkár

06-1/347-4031